فرش کف سنگ لاشه 09124867802اجرای فرش کف و محوطه تیشه ای تهیه سنگ لاشه از معدن با بارگیری مستقیم در تخلیه محل کار